Sociale

4 banka të nivelit të dytë të dyshuara për pastrim parash

Banka-770x439_c

Banka e Shqipërisë ka lëshuar alarmin se disa banka në vend kanë rrezik të lartë për pastrim parash. Konkluzioni ka dalë pas një vlerësimi të kryer në 60 subjekte financiare të vendit, mes të cilave 16 banka, 31 Institucione Financiare Jo Banka dhe 13 Shoqëri Kursim-Krediti.

Sipas vlerësimit, përfundimet e të cilit janë publikuar në raportin vjetor të mbikëqyrjes nga inspektimet ka rezultuar se gati gjysma e institucioneve financiare në Shqipëri kanë rrezik të lartë për t’u përfshirë në pastrim parash.

“Vlerësimi i integruar rezultoi me rrezik të lartë për 29 subjekte, nga të cilat 4 janë banka dhe pjesa tjetër IFJB dhe SHKK,” thuhet në raportin e BSH.

Sistemi i vlerësimit të rrezikut të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit konsiston në integrimin e vlerësimit për sasinë e rrezikut dhe vlerësimit për cilësinë e administrimit të rrezikut, për të dhënë një vlerësim final.

Sipas vlerësimit, në katër banka, emrat e të cilave janë mbajtur konfidenciale, rreziku për pastrim parash dhe financim terrorizmi është i lartë, ndërkohë që masat e marra për parandalimin e pastrimit të parave janë të pamjaftueshme.

Transferta të dyshimta

Pjesë integrale e vlerësimit të rrezikut për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit ka qenë edhe vlerësimi i integruar i transfertave të kryera nga bankat dhe subjektet e tjera financiare.

“Vlerësimi i integruar i transfertave, rezultoi me rrezik të lartë për 14 subjekte, ku përfshihen 10 banka dhe 4 Institucione Financiare Jo Banka,” thuhet në raportin e BSH.

Sipas vlerësimit, problematikat e identifikuara gjatë inspektimeve në vend për parandalimin e pastrimit të parave në banka kanë qenë kryesisht të lidhura me: justifikimin e transaksioneve të kryera për punonjësit e bankës; mospërputhjen e të dhënave të bankës me profilin e klientit dhe aktivitetin e tij; disponimin e dokumenteve që provojnë burimin e fondeve, të cilat mbeten kryesisht në nivel deklaratash për transaksione të kryera nga klientët me para fizike (cash) në llogaritë individuale dhe tregtare etj.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.